!
!

Hilfeeinrichtung L=B

Rettungszeichen / Rettungsweg -, Fluchtweg - Schilder, ASR A1.3

Schilder - Rettungszeichen - Hilfeeinrichtung - Maße, Länge = Breite

Rettungszeichen - Hilfeeinrichtungen, alt  BGV A 8, VBG 125,
E09-15Augenspuel

E09-15 Augenspüleinrichtung

E07-15Krankentra

E07-15 Krankentrage

E06-15Kreuz

E06-15 Erste Hilfe

E08-15Notdusch

E08-15 Notdusche

E10-16Notruftelefon

E10-16 Notruftelefon